Skip til hoved indholdet
    Hjem Undervisning

Undervisning

På denne side kan du læse mere om vores pædagogiske grundlag og hvordan vi underviser på Lundevejsskolen

Lundevejsskolen er en specialskole under folkeskoleloven. På skolen er der mulighed for at gå op til folkeskolens afgangsprøve i 8. og 9. klasse.

På vores skole skaber vi en ramme for eleverne, hvor de yder, det de kan og oplever succeser. Vi sætter realistiske mål for læringen ud fra den enkelte elevs forudsætninger. Når eleven oplever at lykkes med en opgave, vil det også skabe værdi på andre områder og kan bidrage til elevens selvværd.

Vi tilstræber at skabe læringssituationer ud fra elevens faktiske forudsætninger og med udgangspunkt i elevens oplevelser og forståelser af verden. Vi sætter en klar og tydelig overordnet struktur for dagen, som gennemgås dagligt for derved at skabe ro og forudsigelighed for eleverne i hverdagen.  

Vi arbejder med elevernes mestringsstrategier, for eksempel at skærme sig, at kunne behovsudsætte og at kunne håndtere, når noget er svært. Vi bygger videre på elevernes succeser og gode erfaringer, som støtter deres læring i at blive bedre fagligt, personligt og socialt.

Vi arbejder med sociale relationer. Vi har fokus på sprog, afkodning, evnen til at lytte og forstå andres intentioner og grænser. På skolen vil mødes eleverne anerkendende og tillidsfuldt af de voksne. Vi skaber muligheder for, at eleverne kan udvikle kompetencer til at begå sig i det offentlige rum, ved for eksempel at tage på ture. Vi opfordrer også elevernes forældre til at invitere kammerater med hjem og understøtte dem i at opbygge gode relationer. På den måde arbejder vi med fællesskabet som løftestang for den enkeltes udvikling.

Hold/klasser

Eleverne på Lundevejsskolen er inddelt i små hold med 5 – 10 elever i hver. Der er mulighed for holddeling, da der altid er minimum 2 medarbejdere til stede i undervisningen.

Til hvert klasselokale er der tilknyttet et ekstra lokale, som giver grupper eller enkelte elever mulighed for at trække sig, hvis de har behov for at fordybe sig eller trænger til en pause.

De små klassestørrelser medfører, at der i højere grad er mulighed for undervisningsdifferentiering. Ligesom det reducerer elevernes sansepåvirkning og derved sikrer den fornødne ro, som giver eleverne en større mulighed for koncentration og tryghed i læringssituationen.

Udeskole

På Lundevejsskolen tilrettelægges en del af undervisningen som udeskole. Dette er ensbetydende med, at undervisningen flyttes uden for klasselokalet i relevante omgivelser, der kan være med til at understøtte den teoretiske undervisning. Udeskoleundervisningen her på stedet foregår oftest meget tæt på skolen   eksempelvis ved åen bag skolen, i skoven, i udekøkkenet eller andre steder i lokalområdet.

Udeundervisningen kan både have faglige og sociale læringsmål, og der arbejdes ofte med flere fag på én gang. Et eksempel herpå er at ”snitte” en træfigur, udregne figurens mål og beskrive figurens anvendelse.

Et eksempel på et tidligere udeskoleprojekt er "Regatta i Indskolingen"Her læste eleverne om forskellige skibe i danskundervisningen, arbejdede med forskellige geometriske figurer i matematik og tegnede/konstruerede deres egne skibe i billedkunst for i slutningen af undervisningsforløbet at blive søsat i åen bag skolen. Her konkurrerede elevernes skibe om titlen som skolens hurtigste båd. 

Vores vision er:

  • at eleverne bliver så dygtige, som de kan, med de forudsætninger, de har.
  • at eleverne får mestringsstrategier, der gør dem i stand til at håndtere udfordringer og tilpasse sig nye situationer.

Vores børnesyn er:

  • Børn gør det bedste, de kan, med de forudsætninger, de har.

Vores kerneopgave er:

  • at skabe rammer og fællesskaber, der understøtter elevernes læring og udvikling – med udgangspunkt i den enkelte elevs ressourcer og behov.
  • at sikre elevernes faglige, personlige og sociale udvikling.

Lundevejsskolen
Gl. Byvej 10A, 2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 67 00
lundevejsskolen@horsholm.dk

Åbningstider